FANDOM


هورد یکی از دو فرقه‌ی سیاسی اصلی فانی در آزروت است که در نقطه‌ی مقابل اتحاد قرار دارد. هورد ، يك فرقه و گروه در دنياي واركرافت است ، كه ذر گزشته فقط شامل هورد ها ميشد ، اما حال گسترده تر شده است : اورك ها ، تاورن ها ، فراموش شدگان ، ترول ها و بلاد الف ها . در زماني كه اورك ها در درانور ميزيستند ، به صورت قبيله اي زندگي ميكردند. قبيله ها عبارتند از : فروست ولف - ضخره سياه - دست شكسته - آواز جنگ - آرواره اژدها - سايه ماه - جونده استخوان - گودال خونريز - اربابان رعد - جكجمه خندان - باد تيغ - رهروان سرخ - پنجه سفيد

تاريخچه هورد : ویرایش

زماني كه اورك ها جدا از هم بودند ، در سال دوبار درو هم در دره ي سايه ي ماه جمع ميشدند ، و جشن ميگرفتند. هر قبيله ، يك يا چند جادوگر( شمن ) داشت ، كه هميشه با عناصر و ارواح نياكان در ارنباط بود.

اورك ها ،‌ بوسيله ي شمن هايشان هميشه با ارواح در ارتباط بودند ،‌ و شمن بزرگ اورك ها ،‌ نرزول ،‌معمولا پيام ارواح رو به مردم ميداد.
HordeCrest

در كنار اورك ها ، موجودات ديگري به نام درنآي ها ( گروهي از اردار ها كه نخواتند مطيع سارگراس باشند و از دست شارگراس و مناري ها ( اردار هايي مانند آركيماند و كيل جيدن كه با به خدمت در آمدن سارگراس ، الوده شدند ) فرار كردند ) زندگي ميكردند . كيل جيدن ،‌ به خاطر كينه اي كه از دست ولن ، رهبر درنآي ها داشت ، يك شب به خواب نرزول آمد ، و خود را در غالب همسر نرزول به او معرفي كرد ، و گفت كه درنآي ها در صدد نابودي اورك ها برآمده اند و گفت كه اورك ها بايد به درنآي ها حمله كنند . نرزول هم با اين تصور كه اين الهام از سوي ارواح بوده ، شروع به تشويق اورك ها براي نابودي درنآي كرد. بعد از چندي ، عناصر شمن ها رو رها كردند و شمن ها راهي نداشتند جز اين كه از نيروي سياه كيل جيدن بهره ببرند ،‌ نيرويي كه گولدن ، شاگرد نرزول به شمن ها معرفي كرد. حالا ديگر شمني وجود نداشت ، حالا وارلاك ها جادوگران اورك ها بودند. همچنين اورك ها را متقاعد كرد كه يك جا جمع شوند ، در قلعه ي آتش دوزخ. سپس ،‌ همه ي قبيله ها در دژ جمع و ساكن شدند. حالا اين اورك هاي متحد ، هورد نام داشتند. بلاخره با تلاش هاي كيل جيدن و دست نشانده اش ، گولدن ،‌ شهر تلمور و ساير شهر هاي درنآي سقوط كرند ،‌ و تقريبا درنآي بوسيله ي هورد منقرض شد. البته ولن زنده ماند و دست اورك ها به وي نرسيد. به مرور ، پوست قهوه اي اورك ها ،‌ سبز شد و درانور كه سرسبز بود ، حال چيزي جز بياباني قهوه اي نبود. اورك ها ناچار به ترك درانور شدند ، و بوسيله ي گولدن ، و يك جادوگر انسان به نام مديو ،‌ دروازه اي شيطاني ساختند و به ازراث ژا نهادند. قبيله ي فروست ولف به رهبري دوروتن ، پدر ترال ، به دليلب مخالفت هاي زياد با وهشيگري هاي هورد ، به كوهستاني در ازراث تبعيد شدند . اين مطالب برداشته شده از كتاب " طلوع هورد " بود. براي اطلاعات بيشتر اين كتاب را مطالعه و براي فهميدن ادامه ي داستان ، كتاب "آخرين نگهبان " را مطالعه كنيد.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی