FANDOM


نزدرمو جاویدان Nozdormu the Timeless one اژدهای لاغر و مواجی است با فلس های طلایی قهوه‌ای است و می‌تواند با ماسه بدنش را در یک شکل استوار بیاراید. چشمانش از سنگ جواهر ساخته شده است. به رنگ آفتاب. او با سرعت و جذابیت دروغین با شمایل پیل پیکرش حرکت می‌کند. شغل او به نظر کنجکاوی برای تغییر لحظه به لحظه است. بهرحال مکان او در فضا جایی که جریان ثابتی دارد است. این بدین خاطر است که او نه فقط در گذشته،حال یا اینده بلکه در هر سه زمان باهم است.

نزدرمو جاویدان یکی از اژدهایان قدرتمندی بود که دربرابر شیاطین در زمان نبرد پیشینیان جنگید. پس از این دخالت، او به انزوا رفت، و خود را مشغول وظایفش کرد. او به ندرت و زمانی که وقایع نیاز به حضور مستقیمش را داشته باشند ظاهر می‌شود. او در شکست دادن نلثاریون بدست کراسوس و متحدانش دخالت کرد، این یکی از معدود زمان‌هایی بود که در آسمان‌های ازروت دیده شد. وظیفه نزدرمو اطمینان پیدا کردن از رخ دادن عادی جریان زمان بطور پیوسته، آنهم رخ دادن وقابع آنطور که مقدرند. برای به انجام رساندن این ماموریت، نزدرمو درباره ذات زمان اطلاعات بسیاری دارد. او از قابلیت‌ها و قدرت‌هایش استفاده می‌کند تا از پی بردن دیگران به این اطلاعات سری جلوگیری کند. ممکن است ساحر یا دیگر موجودات فانی شروع به جستجو عمیقی در جادو کنند که در زمان تغییر و اثراتی می‌گذارد، نزدرمو همیشه در حال از بین بردن این خطرات به هر طریق ممکن است.