FANDOM


Demonsoul

روان اهریمن

روان اهریمن یا Demon Soul در جهان هنر نبرد پیشتر به نام روان اژدها شناخته می‌شد سازه‌ای که اندکی قبل از نبرد پیشینیان ساخته شد. گرچه به شکل دایره‌ای طلایی است در واقع دارای طلسمی بسیار قدرتمند است و توسط ناظر اژدرسواران سیاه، نلثاریون زمین‌بان ساخته شد. بعدها در تاریخ مشهور به خشم سیاه، مرگ‌بال شد.