FANDOM


آزروت نام جهانی است که بخش عمده‌ی اتفاقات داستان هنر نبرد در آن صورت می‌گیرد. جهان آزروت زادگاه نژادهای بسیاری مانند :

است. آزروت همانطور که بدست تیتان‌ها بوجود آمد، بدست آنها متبرک نیز گشت. تا اینکه لژیون سوزان آمد. مردم آزروت با شیاطین و خادمان آنها جنگیدند و خون‌های بسیاری ریخته شد. بعد از جنگ سوم سه قدرت برتر اصلی بوجود آمدند :

از دیگر قدرت‌های اصلی می‌توان به ناگاها، جنبش سرخ و کیراجها اشاره کرد.

الگو:هنر نبرد-ناقص